Přihlášení
 

Zpět

Evropská legislativa

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2009/1069

o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2003/1831

o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2005/183

kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) 2009/767

o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/4

o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/6

o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 2008/429

o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2011/142

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1017

kterým se mění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2229

kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2279

kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/213

o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/969

kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1091

kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na vývoz produktů obsahujících zpracované živočišné bílkoviny získané z přežvýkavců a nepřežvýkavců

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/319

kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/962

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/354

kterým se stanoví seznam určených užití krmiv určených ke zvláštním účelům výživy a zrušuje směrnice 2008/38/ES

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/762

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o mikrobiologické normy pro syrové krmivo pro zvířata v zájmovém chovu, požadavky na schválená zařízení, technické parametry použitelné na alternativní metodu proces zplyňování podle Brookese a hydrolýzu tavených/škvařených tuků a vývoz zpracovaného hnoje, určité krve, krevních výrobků a meziproduktů

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/797

kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1145

o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2312

o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky pro prasnice, sající selata a psy (držitel povolení společnost Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, zastoupená společností Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2325

o povolení přípravků z tekutých lecitinů, hydrolyzovaných lecitinů a lecitinů zbavených oleje jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/1007

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2330

o povolení uhličitanu železnatého, chloridu železitého hexahydrátu, síranu železnatého monohydrátu, síranu železnatého heptahydrátu, fumaranu železnatého, chelátu železa a aminokyselin hydrátu, chelátu železa a bílkovinných hydrolyzátů a železnatého chelátu glycinu hydrátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a feridextranu jako doplňkové látky pro selata a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003 a (ES) č. 479/2006

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1039

o povolení octanu měďnatého monohydrátu, uhličitanu-dihydroxidu měďnatého monohydrátu, chloridu měďnatého dihydrátu, oxidu měďnatého, síranu měďnatého pentahydrátu, chelátu mědi aminokyselin hydrátu, chelátu mědi a bílkovinných hydrolyzátů, měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v pevné formě) a měďnatého chelátu glycinu hydrátu (v kapalné formě) jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o změně nařízení (ES) č. 1334/2003, (ES) č. 479/2006 a (EU) č. 349/2010 a prováděcích nařízení (EU) č. 269/2012, (EU) č. 1230/2014 a (EU) 2016/2261

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1254

o zamítnutí povolení riboflavinu (80 %) z Bacillus subtilis KCCM-10445 jako doplňkové látky patřící do funkční skupiny vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

« 1 2 3 4 »

Zpět