Přihlášení
 

Stanovy

LOGO

 

 

 

 

 

S T A N O V Y

 

Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata

 

 

Čl. I.

Název a sídlo sdružení

 1. Sdružení přijalo název: Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata.
 2. Sídlem sdružení je: Poříčí nad Sázavou, Pražská 320, PSČ : 257 21.
 3. Sdružení je právnickou osobu, jež odpovídá svým majetkem za nesplnění svých povinností.
 4. Sdružení je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, které se zabývají výrobou potravy pro domácí zvířata.
 5. Sdružení vzniká zápisem do registru sdružení vedeného u krajského úřadu příslušného dle sídla sdružení.

 

Čl. II.

Účel a předmět činnosti sdružení

 1. Sdružení bylo založeno za účelem ochrany zájmů svých členů při jejich vzájemné spolupráci.
 2. Předmětem činnosti sdružení je především:

2.1. vypracování a předkládání návrhů a stanovisek v oblasti průmyslu potravy pro domácí zvířata příslušným úřadům a institucím,

2.2. zastupování společných zájmů členů při jednáních s příslušnými státními orgány, profesními komorami a ostatními institucemi,

2.3. poskytování informací zainteresovaným stranám o průmyslu potravy pro domácí zvířata,

2.4. získávání informací týkajících se průmyslu potravy pro domácí zvířata a jejich distribuce členům sdružení,

2.5. podpora vzdělávání a informovanosti společnosti o průmyslu potravy pro domácí zvířata,

2.6. rozšiřování a prohlubování povědomí veřejnosti o významu zodpovědného vztahu k domácím zvířatům.

 

 

Čl.III.

Úprava majetkových poměrů

 1. Majetek sdružení je tvořen z členských příspěvků.
 2. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem dle zásad schválených valným shromážděním.
 3. Představenstvo sdružení sestavuje roční rozpočet, který schvaluje valné shromáždění.
 4. Finanční rok je totožný s rokem kalendářním.
 5. O svém finančním hospodaření vede sdružení účetní evidenci dle příslušných předpisů.

 

 

Čl.IV.

Vznik a zánik členství

 1. Členem sdružení se mohou stát právnické osoby, které jsou aktivně zapojeny do výroby potravy pro domácí zvířata na území České republiky nebo které patří ke skupině aktivně zapojené do výroby potravy pro domácí zvířata v ČR nebo osoby a společnosti aktivně zapojené do výroby v zahraničí za předpokladu, že tuto potravinářskou výrobu dovážejí do ČR prostřednictvím vlastních právnických osob.
 2. Podmínkou členství je:

2.1. doručení žádosti o přijetí za člena sdružení k rukám předsedy sdružení,

2.2. přistoupení k základním principům a cílům stanoveným ve stanovách

sdružení,

2.3. zaplacení vstupního příspěvku.

3. Členství ve sdružení vzniká rozhodnutím valného shromáždění o přijetí za

člena na základě písemné žádosti uchazeče. Vznik členství ve sdružení

oznámí předseda představenstva písemně novému členovi do 7 dnů

ode dne rozhodnutí valného shromáždění.

4. Sekretariát vede seznam členů sdružení.

5. Člen sdružení vykonává práva prostřednictvím statutárního zástupce nebo

pověřeného člena.

6. Členství ve sdružení zaniká:

6.1. po uplynutí jednoho měsíce ode dne doručení oznámení člena sdružení o jeho vystoupení ze sdružení předsedovi sdružení; vystupující člen je povinen uhradit veškeré své závazky vůči sdružení, jež mu ke dni zániku členství vznikly,

6.2. rozhodnutím valného shromáždění o vyloučení člena, jestliže

a) člen přes písemnou výzvu nadále opakovaně porušuje zájmy sdružení,

b) člen ani po písemné výzvě neplní své povinnosti vyplývající ze stanov,

především nezaplatil členský příspěvek;

O vyloučení člena sdružení rozhoduje valné shromáždění dvou třetinovou většinou přítomných členů na valném shromáždění s tím, že k hlasu vylučovaného člena sdružení se nepřihlíží.

 

 

Čl.V.

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen sdružení má právo účastnit se valného shromáždění a podílet se na jeho rozhodování.
 2. Člen je povinen platit členské příspěvky ve výši určené rozhodnutím valné hromady a to:

2.1. vstupní příspěvek do 30 dnů ode dne výzvy sdružení na základě žádosti o přijetí za člena sdružení,

2.2. roční příspěvek k datu určenému rozhodnutím valného shromáždění,

2.3. mimořádný příspěvek stanovený rozhodnutím valného shromáždění.

3. Člen je dále oprávněn:

3.1. volit a být volen do orgánů sdružení,

3.2. vznášet připomínky a dotazy na orgány sdružení,

3.3. podílet se na výhodách, které sdružení poskytuje svým členům,

3.4. být informován o všech aktivitách sdružení a je oprávněn vyjádřit se ke všem návrhům vypracovaným sdružením.

4. Člen je povinen:

4.1. dodržovat stanovy sdružení a rozhodnutí valného shromáždění,

4.2. svým jednáním chránit dobré jméno sdružení a neporušovat zájmy sdružení,

4.3. platit členské příspěvky.

5. Člen nemá nárok na vrácení svého příspěvku v případě ukončení své účasti ve sdružení ani v případě zrušení sdružení.

 

 

 

Čl.VI.

Orgány sdružení

 1. Orgány společnosti jsou :

1.1. Valné shromáždění

1.2. Představenstvo sdružení

1.3. Sekretariát

1.4. Výbory sdružení

 

Čl.VII.

Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořeno všemi členy sdružení.
 2. Valné shromáždění rozhoduje na svých řádných zasedáních, která se konají minimálně jednou ročně. Vyžadují-li to zájmy sdružení nebo to požadují alespoň dva členové sdružení svolá předseda sdružení mimořádné valné shromáždění.
 3. Členové mohou hlasovat per rollam mimo řádné valné shromáždění.
 4. Valné shromáždění:

4.1. volí a odvolává členy představenstva sdružení a výborů sdružení,

4.2. schvaluje roční plán a rozpočet sdružení,

4.3. schvaluje roční účetní závěrku,

4.4. rozhoduje o přijetí a změně stanov,

4.5. rozhoduje o zrušení sdružení,

4.6. stanoví výši členských příspěvků,

4.7. schvaluje zprávu představenstva sdružení o jeho činnosti,

4.8. rozhoduje o vyloučení člena sdružení.

5. Předseda sdružení svolá valné shromáždění pozvánkou nejméně 15 dnů před jeho konáním s připojeným programem jednání. V jeho nepřítomnosti svolá valné shromáždění místopředseda sdružení.

6. Valné shromáždění řídí předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení.

7. Každý člen má jeden hlas. V případě, že člena na valném shromáždění zastupuje osoba odlišná od statutárního orgánu, je povinna doložit plnou moc, která ji opravňuje jednat za člena při valném shromáždění.

8. Rozhodnutím valného shromáždění může být změněn navržený program jednání valného shromáždění.

9. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.

10. Valné shromáždění přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných členů, kvalifikovaná většina tří čtvrtin přítomných je třeba při rozhodování :

10.1. o vyloučení člena sdružení,

10.2. o změně stanov.

11. Zápis ze zasedání valného shromáždění podepisuje předseda sdružení, zápisy se ukládají v knize zápisů vedené sekretariátem.

 

 

Čl.VIII.

Představenstvo sdružení

 1. Představenstvo sdružení je statutárním orgánem sdružení a má alespoň 3 členy a ze svého středu volí předsedu sdružení a místopředsedu sdružení.
 2. Představenstvo sdružení je voleno na dobu 2 let. Opětovná volba je možná.
 3. Představenstvo sdružení:

3.1. svolává valné shromáždění, připravuje program jeho jednání, navrhuje rozhodnutí valného shromáždění,

3.2. uzavírá smlouvu se sekretariátem, určuje výši jeho odměny a vykonává nad ním dohled,

3.3. vykonává veškeré další činnosti, jež nepřísluší do působnosti valného shromáždění,

3.4. předkládá valnému shromáždění zprávy o své činnosti a o činnosti sdružení,

3.5. vykonává dohled nad postupem výborů sdružení a koordinuje jejich činnost,

3.6. zřizuje výbory sdružení.

4. Předseda sdružení:

4.1. jedná navenek a podepisuje jménem sdružení,

4.2. předsedá valnému shromáždění a zajišťuje plnění rozhodnutí valného shromáždění,

4.3. je oprávněn se zúčastnit jednání výborů sdružení jako host,

4.4. řídí činnost sekretariátu.

5. Místopředseda sdružení:

5.1. v nepřítomnosti předsedy jedná navenek a podepisuje jménem sdružení.

6. Představenstvo sdružení přijímá svá rozhodnutí prostou většinou svých hlasů na svých jednáních. Jednání představenstva sdružení svolává předseda sdružení. Představenstvo sdružení mohou hlasovat per rollam mimo řádné jednání.

7. Z jednání představenstva sdružení se pořizují zápisy, které se zakládají v knize zápisů vedeném sekretariátem.

8. Představenstvo sdružení se při svém rozhodování řídí těmito stanovami, rozhodnutím valného shromáždění a platnými právními předpisy.

 

 

 

Čl.IX.

Sekretariát

 1. Sekretariát vykonává agendu spojenou s vedením administrativy sdružení, zajišťuje běžný chod sdružení a připravuje podklady pro ostatní orgány sdružení.
 2. Sekretariát je přímo podřízen předsedovi sdružení.
 3. Vedoucí sekretariátu se účastní zasedání valného shromáždění a představenstva sdružení, pořizuje z nich zápisy a zakládá je v knize zápisů.

 

 

 

 

Čl.X.

Výbory sdružení

 1. Představenstvo sdružení může zřizovat výbory pro jednotlivé činnosti sdružení.
 2. Výbory sdružení jsou podřízeny představenstvu sdružení.
 3. Veškeré návrhy a stanoviska směřující vně sdružení předkládá výbor k podpisu předsedovi sdružení či místopředsedovi sdružení.

 

 

 

Čl.XI.

Podepisování za sdružení

 1. Podepisování za sdružení se děje tak, že k názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

 

 

Čl.XII.

Zrušení a zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká výmazem z registru sdružení.
 2. Sdružení může být zrušeno:

2.1. rozhodnutí valného shromáždění,

2.2. sloučením, splynutím nebo rozdělením sdružení,

2.3. jinými způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

3. Před zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce.

4. Při zrušení sdružení s likvidací se postupuje dle ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

5. Majetek sdružení bude rozhodnutím valného shromáždění rozdělen mezi členy sdružení v poměru, který odpovídá výši příspěvků členů sdružení získaných po celou dobu trvání sdružení.

 

 

 

Čl.XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré spory mezi sdružením a jeho členy budou řešeny soudem příslušným v místě sídla sdružení.
 2. Sdružení bylo založeno dle českého práva a tímto právem se řídí veškeré vztahy týkající se sdružení, vnitřní organizace a vztahů sdružení a členů.

 

 

 

Stanovy Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata k 31.10.2012