Přihlášení
 

Aktuality

22.04.2023

ze dne 15. února 2023 o obnovení povolení vitaminu E jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat a o zrušení nařízení (EU) č. 26/2011

Více...

20.04.2023

ze dne 11. března 2022, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Více...

20.04.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na ustanovení §96e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka popisuje postup odvodu nadměrného majetkového prospěchu do státního rozpočtu.

Více...

17.04.2023

Více než 120 sdružení obalového průmyslu vyzývá k zachování právního základu nařízení o obalech a obalových odpadech na vnitřním trhu.

Více...

14.04.2023

ze dne 30. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Více...

13.04.2023

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 545/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona.

Více...

12.04.2023

13. až 16.04.2023 ve veletržním areálu PVA EXPO Praha

Více...

07.04.2023

V návaznosti na předběžnou politickou dohodu uzavřenou mezi Evropským parlamentem a Radou EU o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie vítají APAG (odvětvová skupina Cefic), FEDIAF a FEFAC její výsledek a věří, že živočišné tuky kategorie 3 zůstanou vyloučeny z přílohy IX (suroviny pro výrobu bioplynu a biopaliv).

Více...

05.04.2023

Evropská komise EU zveřejnila registr doplňkových látek pro sektor krmiv ve formě online databáze.

Více...

03.04.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo často kladené dotazy k výkladu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (nařízení vlády č. 5/2023 Sb.) a k výkladu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny (nařízení vlády č. 463/2022 Sb.).

Více...

31.03.2023

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Více...

31.03.2023

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

Více...

30.03.2023

Komise navrhuje aktualizovat pravidla EU na ochranu spotřebitele s cílem posílit postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace.

Více...

30.03.2023

pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (včetně důvodové zprávy).

Více...

30.03.2023

Ve čtvrtek 30. března 2023 se Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise dohodli na podobě směrnice revidující směrnici č. 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 by dle dohody mělo být dosaženo 42,5 % podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU.

Více...

« 1 4 5 6 7 8 9 10 11 14 »