Přihlášení
 

Aktuality

13.04.2023

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 149/2017 Sb. a zákona č. 545/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6 zákona.

Více...

12.04.2023

13. až 16.04.2023 ve veletržním areálu PVA EXPO Praha

Více...

07.04.2023

V návaznosti na předběžnou politickou dohodu uzavřenou mezi Evropským parlamentem a Radou EU o revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie vítají APAG (odvětvová skupina Cefic), FEDIAF a FEFAC její výsledek a věří, že živočišné tuky kategorie 3 zůstanou vyloučeny z přílohy IX (suroviny pro výrobu bioplynu a biopaliv).

Více...

05.04.2023

Evropská komise EU zveřejnila registr doplňkových látek pro sektor krmiv ve formě online databáze.

Více...

03.04.2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo často kladené dotazy k výkladu nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (nařízení vlády č. 5/2023 Sb.) a k výkladu nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny (nařízení vlády č. 463/2022 Sb.).

Více...

31.03.2023

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

Více...

31.03.2023

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření ekologické zemědělství.

Více...

30.03.2023

Komise navrhuje aktualizovat pravidla EU na ochranu spotřebitele s cílem posílit postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace.

Více...

30.03.2023

pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (včetně důvodové zprávy).

Více...

30.03.2023

Ve čtvrtek 30. března 2023 se Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise dohodli na podobě směrnice revidující směrnici č. 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2030 by dle dohody mělo být dosaženo 42,5 % podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie v EU.

Více...

29.03.2023

APAG, FEDIAF a FEFAC vyjadřují své stanovisko k posílení přechodu na udržitelná námořní paliva za použití vedlejších produktů živočišné výroby kategorie 3.

Více...

23.03.2023

Konference, kterou pořádá Zemědělský svaz ČR, se zaměří na aktuální problematiku zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a z ostatních zemí.

Více...

23.03.2023

Evropská komise vydala dne 22. března 2023 návrh směrnice o zelených tvrzeních.

Více...

04.03.2023

Z důvodu současného dění na území Ukrajiny v posledních dnech přibývá v České republice počet uprchlíků z Ukrajiny, který se může dále zvyšovat. Protože lze předpokládat zájem ukrajinských občanů o zaměstnání po dobu jejich pobytu v České republice, přinášíme Vám v tomto článku přehled, jak je možné pro ukrajinské občany získat zaměstnání.

Více...

01.03.2023

Konference přinese diskusi nad novými pravidly předloženými Evropskou komisí 30. 11. 2022, která mají za cíl snížit zbytečné používání obalů a podporovat opakovaně použitelné a plnitelné obaly, dále zajistit, aby všechny obaly na trhu EU byly ekonomicky životaschopným způsobem recyklovatelné a zvýšit využívání recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů. Pokud by návrh prošel, znamenalo by to, že v roce 2030 budou v EU pouze recyklovatelné obaly, a láhve z plastu a plechovky budou zálohované.

Více...

« 1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 »