Přihlášení
 

Zpět

Prohlášení o ochraně hospodářské soutěže

Všichni členové Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata (dále jen „SVPDZ“) jsou si plně vědomi potřeby striktně dodržovat platné právní předpisy o ochraně hospodářské soutěže, zejména zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

SVPDZ je členskou organizací, jejíž členové si navzájem konkurují. Veškerou činnost SVPDZ je nutno posuzovat na pozadí národních i mezinárodních zákonů o ochraně hospodářské soutěže, které zakazují jednání, jež vylučuje, omezuje nebo narušuje hospodářskou soutěž. Porušení kteréhokoli z platných zákonů o hospodářské soutěži může vést ze strany příslušných orgánů (na území ČR je to především Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) k uložení přísných trestů jak jednotlivým členům sdružení, tak samotnému SVPDZ.

SVPDZ se řídí zásadou dodržování zákonů a předpisů o hospodářské soutěži. SVPDZ vynakládá veškeré úsilí na to, aby se vyvarovalo nejen jejich porušení, ale i jakéhokoli jednání, které by mohlo vést i jen k podezření z takového porušení.

Základní teze:

1) Účast ve sdružení je dobrovolná a neúčast ve sdružení nesmí být používána k tíži nečlena sdružení.

2) Člen sdružení má právo ukončit svoji účast na jakékoliv jednání SVPDZ, jestliže se domnívá, že během jednání dochází k porušování pravidel hospodářské soutěže. Pokud o to člen požádá, musí být opuštění jednání poznamenáno do zápisu z jednání.

3) Na jednáních SVPDZ se nesmí projednávat ani sdílet obchodní tajemství a obchodně citlivé informace, a to především:

  • informace o cenách, jako například informace o skutečně účtovaných nebo zaplacených cenách a informace o nákladech, slevách a rabatech;
  • informace o propagačních a reklamních činnostech;
  • informace o objemu výroby nebo výrobní kapacitě;
  • informace o obchodních podmínkách a podmínkách stanovených třetím stranám, včetně strategie nákupu, dodacích podmínek, obchodních programů nebo distribuční strategie;
  • informace o výrobních plánech;
  • informace o mzdách/platech, benefitech či jiné důvěrné informace;
  • neveřejné informace týkající se zákazníků, například informace o jednáních se zákazníky;
  • informace o podílech na trhu.

4) Jednání mezi členy nesmí vést k žádné dohodě nebo ujednání ohledně geografických trhů, ani ke kolektivnímu odmítnutí obchodování nebo k bojkotu.

5) Sekretariátu SVPDZ mohou být za účelem sjednané práce poskytovány údaje týkající se minulosti (historická data), avšak tyto údaje se nesmějí nikdy dostat k jiným členům nebo nesmí být přisuzovány individuálnímu členovi. Členům (případně mezinárodním organizacím, jejichž je SVPDZ členem) budou údaje poskytovány pouze v sumarizované, anonymní podobě tak, aby členové neměli možnost identifikovat vstupní informace jednotlivých členů.

6) Valné shromáždění SVPDZ se v souladu se stanovami řídí písemným pořadem jednání (programem), který bude rozeslán členům v souladu se stanovami nejméně 15 dnů před jeho konáním. Každý program musí jako první bod obsahovat doložku pro jednání SVPDZ uvedenou níže.

7) Členové SVPDZ nebudou v žádném ohledu omezováni v tom, jakým způsobem se rozhodnou provádět svou obchodní činnost. Každý jednotlivý člen smí i nadále svobodně činit nezávislá rozhodnutí týkající se konkurenčních obchodních aktivit.

8) Bude-li se kterýkoli z účastníků jednání SVPDZ domnívat, že se jednání ubírá směrem k nepřípustné diskusi, je povinen ostatní na tuto skutečnost upozornit. Následně bude jednání přerušeno do doby právního posouzení dané skutečnosti.

Toto prohlášení není vyčerpávající a má sloužit pouze jako upozornění. Je odpovědností každého člena, aby se ohledně účasti na jednáních SVPDZ a toho, co se smí a nesmí legitimně projednávat, řídil vlastním rozumem a právním povědomím.

Každý člen SVPDZ je vždy odpovědný za zajištění toho, že je zástupce ve SVPDZ bude jednat v souladu platnými právními předpisy o ochraně hospodářské soutěže a tímto prohlášením.

DOLOŽKA PRO JEDNÁNÍ SVPDZ

Na začátku každého jednání SVPDZ přečte předseda sdružení tuto doložku o ochraně hospodářské soutěže:

„Sdružení se zavazuje neprojednávat a nesdělovat žádné informace, které jsou předmětem obchodního tajemství jednotlivých členů, a to především citlivé informace týkající se cen, prodejních podmínek a podmínek nákupu, objemu zboží, podílů na výrobě a na trhu, obchodních, výrobních, investičních nebo marketingových plánů či jakýchkoli jiných informací obchodně citlivé povahy, které by mohly být předmětem ochrany hospodářské soutěže podle právních předpisů EU nebo národních právních předpisů.“

Tato doložka bude vložena do textu zápisu z každého jednání sdružení.

Pokud by se zdálo, že některé konkrétní formulace při jednání zavdávají důvod ke znepokojení ohledně práva hospodářské soutěže, má každý z účastníků jednání právo požádat předsedu sdružení, aby zajistil právní přezkoumání nezávislým externím právníkem.

Zpět