Přihlášení
 

Zpět

Protikartelové prohlášení

Sdružení výrobců potravy pro domácí zvířata odsouhlasilo na svém jednání dne 3. dubna 2012 dodržování níže připojeného Protikartelového prohlášení Fediaf.

 

Protikartelové prohlášení FEDIAF

Odůvodnění

Sdružení FEDIAF, včetně členské základny tvořené národními asociacemi a individuálními členy výborů a projektových skupin, si je vědomo potřeby dodržovat na všech svých jednáních, konferenčních hovorech a v rámci ostatních komunikačních kanálů požadavky protikartelové legislativy.

Proto je nutné, aby si sdružení FEDIAF, jeho členové a účastníci jednání, konferenčních hovorů a dalších komunikačních kanálů uvědomili, co smí a co nesmí být tématem jednání, konferenčních hovorů a dalších komunikačních kanálů.

Veškeré osoby pracující pro sdružení FEDIAF, ať už přímo či nepřímo, jsou si vědomy a rozumí postupům, které je nutné aplikovat při řízení sdružení tak, aby byly při všech aktivitách sdružení dodrženy požadavky protikartelové legislativy. Práce FEDIAF nesmí vést k tomu, aby sdružení bylo vnímáno jako zodpovědné za vytváření platformy pro protikartelové chování. Na všech jednáních, konferenčních hovorech a v rámci dalších komunikačních kanálů bude zmíněno následující prohlášení:

Prohlášení, které bude zmíněno předsedou/prezidentem na začátku každého jednání nebo konferenčního hovoru. Hyperlink tohoto prohlášení bude dodán k FEDIAF komunikaci

„ Veškerá jednání, konferenční hovory a komunikace sdružení FEDIAF musí probíhat v souladu s příslušnými požadavky protikartelové legislativy.

Proto připomínám, že je nutné, abyste se zdrželi jakékoliv diskuse, která by obsahovala informace, které jsou jednotlivými společnostmi považovány za důvěrné a/nebo které by pravděpodobně měly vliv na obchodní strategii a aktivity dané společnosti. Je na Vás, abyste nejlépe odhadli, co je a co není důvěrné nebo citlivé, a proto leží zodpovědnost v prvé řadě na Vás.

Dále bych Vás rád upozornil, abyste nediskutovali jiná témata než ta, která byla odsouhlasena a rozeslána v rámci agendy.

Nedodržování těchto pravidel může mít vážné důsledky pro Vás jakožto jednotlivce, Vaše společnosti i pro samotné sdružení FEDIAF. Mezi tyto možné důsledky patří vysoké pokuty a v některých případech, v souladu s národní legislativou, dokonce trestní stíhání a odsouzení“

Prohlášení, které bude zmíněno v zápise z každého jednání nebo konferenčního hovoru a prostřednictvím hyperlinku v rámci každé FEDIAF komunikace

Účastníci a adresáti jsou si vědomi, že v rámci veškerých jednání, konferenčních hovorů a dalších komunikací sdružení FEDIAF, včetně této, nesmí diskutovat, mluvit o, nebo si vyměňovat komerčně citlivé informace včetně, avšak nejenom týkající se tvorby cen, pravidel a podmínek dodávky surovin a služeb, plánování podnikání a marketingových plánů.

Schváleno na Valné hromadě v Římě 22. 5. 2009

Zpět